Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné a dodacie podmienky, zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

Petr Čermák - BalonkyPraha.cz

IČ 71862013, so sídlom U Libeňského pivovaru 1615/18, 180 00, Praha 8, Česká republika

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Petr Čermák - BalonkyPraha.cz, IČO 71862013, so sídlom U Libeňského pivovaru 1615/18, 180 00, Praha 8, Česká Republika, zapísanej v Živnostenskom registri vedenom ÚMČ Praha 8 (ďalej len "predávajúci"), upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutá v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy či na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na adrese balonkypraha.cz, balonikypraha.sk a balonkyazdomu.cz (ďalej len " internetový obchod "), a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len" webové rozhranie obchodu ").

uzatvára ak kúpnu zmluvu s predávajúcim fyzická osoba, konajú mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je táto fyzická osoba spotrebiteľom (ďalej len "spotrebiteľ").

Predávajúci a kupujúci (či budúci kupujúci) sa ďalej spoločne označujú tiež len ako "zmluvné strany".

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho umiestnených na adrese balonkypraha.cz, party-balonky-dekorace.cz (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami (v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky) a že s nimi bez ďalšieho súhlasí.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

Odlišné dohody od dojednania obsiahnutých v týchto obchodných podmienkach je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred aplikáciou ustanovenia obchodných podmienok.

Obchodné podmienky a kúpna zmluva na základe nich uzatvárané sú vyhotovené a dohodnuté v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno dojednať v českom jazyku.

Užívateľský účet, oznamovanie údajov

Kupujúci je oprávnený vykonávať objednávanie tovaru priamo z webového rozhrania obchodu predávajúceho, a to bez nutnosti akejkoľvek predchádzajúcej registrácie.

Na základe registrácie kupujúceho v rámci webového rozhrania obchodu či po obdržaní prístupových údajov od predávajúceho, je kupujúci oprávnený pristupovať k svojmu používateľskému účtu vytvorenému v rámci webového rozhrania obchodu a prostredníctvom neho objednávať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

Pri registrácii, ako aj pri uvádzaní údajov mimo registrácii, je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a správne všetky predkladané informácie. Údaje oznámené kupujúcim nie je predávajúci povinný preskúmavať a môže je plne považovať za správne, pravdivé a úplné. To isté platí o údajoch uvedených v rámci používateľského účtu.

Prístup k užívateľskému účtu zriadenému v rámci webového rozhrania obchodu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie používateľského účtu tretím osobám.

Údaje uvedené v rámci registrovaného účtu je kupujúci povinný pri ich zmene bezodkladne aktualizovať.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť prístupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú aktualizáciu a údržbu softvérového a hardvérového vybavenia predávajúceho, príp. tretích osôb.

Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy ho kupujúci dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade porušenia povinností kupujúceho vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy (alebo kúpnych zmlúv) vr. obchodných podmienok, ktoré sú ich súčasťou, uzatvorených s predávajúcim.

Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje ponuku (zoznam) tovar, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu. Súčasťou ponuky je uvedenie ceny jednotlivých tovarov za určenú jednotku (nie je stanovené inak, potom za jeden kus tovaru), a to vr. DPH v zákonnej výške a všetkých zákonom stanovených súvisiacich poplatkov. Webové rozhranie obchodu ďalej obsahuje detailné podmienky pre zaplatenie kúpnej ceny za ponúkaný tovar a podmienky jeho balenia a dopravy, a to vrátane nákladov podľa zvoleného spôsobu platby a dopravy. Informácie týkajúce sa nákladov na dopravu uvedené na webovom rozhraní obchodu platí len pre dopravu (doručenie) tovaru v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

Ponuka tovaru a súvisiacich služieb (napr. Dopravy) uvedená na webovom rozhraní obchodu sú platné počas zobrazenia na webovom rozhraní obchodu.

Zhora uvedenými dojednaniami tohto článku nie je dotknuté právo predávajúceho a kupujúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetka ponuka tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom webového rozhrania obchodu má informatívny charakter a nie je záväzná. Predávajúci nie je povinný ohľadom tohto tovaru uzavrieť kúpnu zmluvu. Ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neužije.

Za účelom objednanie tovaru vyplní kupujúci na webovom rozhraní obchodu objednávkový formulár (ďalej len "objednávka"), ktorý obsahuje predovšetkým informácie (1) o vybranom tovar (ktoré kupujúci na webovom rozhraní obchodu tzv. Vloží do elektronického nákupného košíka), ( 2) spôsobu zaplatenia kúpnej ceny za objednaný tovar a zvolenom type doručenia tovaru, (3) informácie o nákladoch na zabalenie tovaru, jeho dopravu podľa voľby kupujúceho a náklady súvisiace so zvoleným typom zaplatenia kúpnej ceny a (4) údaje potrebné pre doručenie tovaru - meno a priezvisko (príp. názov) kupujúceho, jeho adresu bydliska či sídla, príp. adresu pre doručenie, ak je odlišná, e-mailový kontakt (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho") a telefónny kontakt. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, je povinný uviesť tiež svoje identifikačné číslo (IČO) alebo DIČ DPH vo správném tvaru bez mezer.

Pred odoslaním objednávky kupujúcim prostredníctvom webového rozhrania obchodu (tj. Pred kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku" v rámci objednávkového formulára) je tomuto umožnené zadané údaje (najmä o tovare, osobe kupujúceho, doručenie a platbe) skontrolovať (najmä prostredníctvom tzv. rekapitulácia objednávky) a meniť či opravovať prípadné chyby v údajoch zadaných kupujúcim v rámci objednávky.

Objednávka kupujúceho sa považuje za záväznú odoslaním (tj. Kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku") v rámci objednávkového formulára. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.

Po obdržaní objednávky kupujúceho odoslané prostredníctvom webového rozhrania obchodu predávajúci prijatú objednávku potvrdí kupujúcemu e-mailovou správou odoslanou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Od doručenia objednávky. Potvrdenie objednávky obsahuje znenia kúpnej zmluvy (resp. Jej parametre) a znenie týchto obchodných podmienok.

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia (akceptácie) objednávky zaslaným podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok.

Predávajúci je vždy oprávnený s ohľadom na charakter objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požadovať po kupujúcom dodatočné potvrdenie objednávky (napr. E-mailovou správou, telefonicky alebo písomne). Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, keď nedôjde zo strany kupujúceho k dodatočnému potvrdenie objednávky, požadovať úhradu kúpnej ceny ešte pred odoslaním (dodaním) tovaru kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä s kupujúcim, voči ktorému eviduje pohľadávky po lehote splatnosti, či ktorý iným spôsobom v predchádzajúcich obchodných prípadoch podstatným spôsobom porušil dojednania uzatvorenej kúpnej zmluvy vr. obchodných podmienok, ktoré boli jej súčasťou. Kupujúci berie právo predávajúceho uvedené v predchádzajúcej vete výslovne na vedomie.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s tým, aby pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom webového rozhrania obchodu boli použité prostriedky komunikácie na diaľku.

predávajúci informuje v zmysle ust. § 1820 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka o tom, že náklady na prostriedky komunikácie na diaľku (napr. internetové pripojenie) si nesie kupujúci sám. Menované náklady sa nelíši od základnej sadzby.

Ak predávajúci dodá kupujúcemu väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže je kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru (veci), ktorý je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy, tj. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny.

Cena tovaru a platobné podmienky

Cena ponúkaného tovaru je uvedená v rámci ponuky tovaru obsiahnuté na webovom rozhraní obchodu, a to vždy za určenú jednotku (nie je stanovené inak, potom za jeden kus tovaru), vrátane DPH v zákonnej výške a všetkých zákonom stanovených súvisiacich poplatkov.

Kúpnu cenu za objednaný tovar je predávajúci oprávnený zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

v hotovosti tzv. Dobierkou pri prevzatí tovaru v mieste určenom v objednávke kupujúceho, resp. v kúpnej zmluve

bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2690060287/5500, vedený v Raiffeisenbank a.s.

bezhotovostne platobnou kartou

Kupujúci je povinný spolu s kúpnou cenou zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru a náklady súvisiace so zvoleným druhom platby, všetky v dohodnutej výške (spoločne ďalej len ako "kúpna cena", ak nie je výslovne uvedené inak).

Pri platbe bezhotovostným prevodom je kupujúci povinný platbu špecifikovať variabilným symbolom určeným predávajúcim v potvrdení objednávky.

V prípade platby prostredníctvom dobierky je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade platby bezhotovostným prevodom alebo platobnou kartou je kúpna cena splatná do 5 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú jej zaplatením v hotovosti, formou tzv. Dobierky a pri platbe bezhotovostným spôsobom pripísaním kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Dodanie tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci najmä so zohľadnením povahy, množstva a rozmerov tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri jeho dodaní prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar pri jeho dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pre prípad, že kupujúci tovar doručovanej na miesto odlišné od prevádzky predávajúceho od dopravcu (či obdobné osoby) neprevezme, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu náhradu nákladov na neúspešnej dodania vo skutočnej výške a náhradu nákladov súvisiacich so zabalením tovar a potrebným administratívnym kroky predávajúceho v paušálnej výške 380, - Kč za jednu dodávku (balík). Náklady uvedené v tomto bode obchodných podmienok sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu do 10 dní odo dňa odoslania výzvy predávajúceho na ich úhradu zaslanej na elektronickú adresu kupujúceho.

predávajúci expeduje tovar označený v ponuke tovaru na webovom rozhraní obchodu komentárom "skladom" do 48 hodín (v pracovných dňoch) po uzatvorení kúpnej zmluvy. Ak je volený spôsob platby vopred, potom do 48 hodín (v pracovných dňoch) odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Ostatný tovar expeduje predávajúci do 48 hodín (v pracovných dňoch) po uzatvorení kúpnej zmluvy, príp. po pripísaní kúpnej ceny na jeho bankový účet podľa pravidiel uvedených v tomto bode obchodných podmienok. Lehota na expedíciu tovaru môže byť predĺžená primerane k okolnostiam v závislosti na vyššej moci alebo okolnostiam nezavineným predávajúcim.

Ak nemôže predávajúci expedovať v lehote stanovenej obchodnými podmienkami či kúpnou zmluvou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu.

predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, umožní ak mu nakladať s tovarom v mieste plnenia a súčasne mu to včas oznámi.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky prípadne poškodenie zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu (alebo potvrdenie o doručení zásielky) kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho či tretej osoby zabezpečuje prepravu podľa voľby kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený zvoliť si pri vykonaní objednávky niektorý z aktuálne ponúkaných spôsobov dopravy na webovom rozhraní obchodu, najmä dopravu prostredníctvom:

Prepravné spoločnosti GLS

Přepravou na výdejní místa GLS ParcelShop

Konečná cena dopravy je počítaná podľa hmotnosti výrobkov v objednávke. Vyššie uvedené ceny dopravy nebráni dojednanie individuálnych podmienok dopravy podľa vzájomnej dohody zmluvných strán či podľa nastavenia špeciálnych podmienok prostredníctvom používateľského účtu kupujúceho v rámci webového rozhrania obchodu.

Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne na prevádzke predávajúceho na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8, Česká republika a to každý pracovný deň v čase od 9:00 do 19:00. Osobný odber nie je spoplatnený.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy, ktoré kupujúci uzavrel ako spotrebiteľ.

Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom odstúpiť v lehote štrnástich dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, beží táto lehota odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

Pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy podľa čl. VII. ods. 2 týchto obchodných podmienok postačí, ak je odstúpenie od zmluvy odoslaný v uvedenej lehote.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom rozhodnutí odstúpiť od uzatvorenej zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným a preukázateľným spôsobom (napr. Formou listu či e-mailu). Kupujúci môže k odstúpeniu od zmluvy použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetových stránkach obchodu balonkypraha.cz, party-balonky-dekorace.cz, nie je to však jeho povinnosťou. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať na adresu predávajúceho U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8 alebo na jeho e-mailovú adresu: info@balonkypraha.cz.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch podľa ust. § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade, že (1) objednaný tovar bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu alebo (2) v prípade, keď spotrebiteľ už vyňal tovar z uzavretého obalu az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť alebo (3) ak sa tovar nenávratne zmiešaná s iným tovarom alebo (4) ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je pri odstúpení od zmluvy povinný vrátiť predávajúcemu dodaný tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom . Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku nákladov na dopravu iba v prípade, keď kupujúci odstupuje od celej kúpnej zmluvy (tj. Vo vzťahu k celému objednanému a dodanému tovaru). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy len z časti nemá kupujúci právo na vrátenie nákladov na dopravu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky podľa čl. VII. ods. 7 týchto obchodných podmienok skôr, než mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal na adresu predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Nárok na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola kúpna cena kupujúcim zaplatená, príp. na účet určený kupujúcim.

Ak poskytuje predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom darčeka účinnosti. Kupujúci je povinný spolu s vrátením tovaru (v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy) vrátiť predávajúcemu taktiež poskytnutý darček.

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ust. § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec (tovar) pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

má vec vlastnosti, ktoré si strany prerokovali a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Čl. VIII. ods. 2 týchto obchodných podmienok sa neuplatňuje:

u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

ak to vyplýva z povahy veci.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Práva z chybného plnenia uplatní kupujúci u predávajúceho na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8, alebo prostredníctvom elektronickej adresy predávajúceho info@balonkypraha.cz. Právo na uplatnenie vady je u predávajúceho uplatnené okamihom doručením reklamácie spolu s reklamovaným tovarom. Náklady na dopravu tovaru k reklamácii k predávajúcemu hradí kupujúci.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme na elektronickú adresu kupujúceho, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. Rovnakým spôsobom predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie.

Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci (napr. Použitím veci v rozpore s účelom, pre ktorý je vec určená, alebo v rozpore s návodom na jej použitie).

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci (tovar). Rovnaký následok má, neprevezme ak kupujúci vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

Kupujúci berie na vedomie, že vo vzťahu k použitiu tovaru je povinný dbať informácií obsiahnutých na obaloch tovaru, v jeho príbalových letákoch, ako aj informácií uvedených na webovom rozhraní obchodu.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ust. § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Ak má kupujúci zriadený užívateľský účet, sú v rámci neho dostupné staršie objednávky uskutočnenej prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským zákonom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy programového vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky obchodu (resp. Webového rozhrania obchodu) alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s ich určením.

Predávajúci týmto kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ust. § 14 zákona o ochrane spotrebiteľa informuje, že spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa nepodarilo urovnať priamo, je možné riešiť taktiež formou mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO 00020869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Slovenská obchodná inšpekcia súčasne vykonáva oi. Dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

K predaji tovaru je predávajúci oprávnený na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov sa IČ 71862013, sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretím osobám na zdraví či majetku, vzniknutú v súvislosti s nesprávnym použitím vecí (tovar), tj. Použitím, ktoré je v rozpore s povahou a účelom veci, alebo ktoré je v rozpore s návodom na použitie danej veci.

Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ust. § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov (najmä mena, priezviska, firmy - názvu, adresy bydliska či miesta podnikania, dodacie adresy, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, e-mailové adresy a telefónneho kontaktu, ďalej len "osobné údaje" ) a predávajúci prehlasuje, že tieto údaje budú spracované a uchované v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Kupujúci týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov zadaných v rámci prípadnej registrácie užívateľského profilu a jednotlivých objednávok realizovaných prostredníctvom webového rozhrania obchodu. Predávajúci týmto prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú na základe tohto udeleného súhlasu použité iba k uskutočneniu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (objednávky kupujúceho), prípadne marketingových akcií predávajúceho a interných štatistík predávajúceho. Osobné údaje predávajúci nesprístupní tretím osobám, s výnimkou tretích osôb v súvislosti s distribúciou či platobným stykom vo vzťahu k objednanému tovaru (najmä oznámenie mena a adresy dodania). V takom prípade je predávajúci oprávnený sprístupniť tretím osobám najmä meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt na kupujúceho a elektronickú (e-mailovú) adresu kupujúceho a kupujúci k takému poskytnutiu dáva výslovný súhlas.

Osobným údajom sa pre potreby tohto súhlasu ďalej rozumie tzv. "Cookies" v zmysle Smernice 95/46 / ES. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovom rozhraní obchodu možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Príp. doplnenie vo vzťahu k platbám online - podľa toho, či sú možné.

Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu - spracovateľa.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej prostredníctvom webového rozhrania obchodu, ako aj pri zadaní údajov v rámci svojho užívateľského konta) uvádzať správne a pravdivo. Kupujúci je súčasne povinný informovať predávajúceho o zmene uvedených údajov, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo zmena nastala.

Kupujúci súhlasí (nezvolil ak inú možnosť) so zasielaním ponúk a informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho kupujúcemu tej istej spôsobom. Súhlas podľa predchádzajúcej vety nie je podmienkou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Pre prípad, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci (event. Spracovateľ) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania), môže požiadať predávajúceho (alebo spracovateľa) o vysvetlenie či požadovať, aby predávajúci (alebo spracovateľ) odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Doručovanie

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný prostredníctvom jeho elektronickej adresy uvedenej v objednávke či v jeho užívateľskom účte.

Správa je doručená v prípade:

doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom

doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom či odmietnutím prevzatia zásielky

doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím desaťdňovej lehoty od uloženia zásielky a danie výzvy na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Záverečné ustanovenia

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si strany dojednávajú, že sa takýto vzťah riadia právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajú je oprávnený jednostranne vykonať zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Nové obchodné podmienky sú voči predávajúcemu účinné od ich zverejnenia na adrese internetového obchodu. Nové znenie obchodných podmienok nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté na základe predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, či sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Prílohu týchto obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na webových stránkach internetového obchodu.

V pripadě nesrovnalostí a sporu, v jazykovém překladu, mají přednost podmínky uvedené v jazyce prodávajícího, tedy Českém jazyce, které jsou oroginálem.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2023

Kontaktné údaje na predávajúceho: Petr Čermák - BalonkyPraha.cz, U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8 - IČ 71862013, e-mailovú adresu: info@balonkypraha.cz, tel. +420 774 008 656 Podrobnejšie kontakty sú k dispozícii na webových stránkach internetového obchodu.

V Prahe 01.01.2023