Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Reklamácia a vrátenie tovaru

Ako postupovať pri reklamácii nákupu alebo tovaru v internetovom obchode BalonikyPraha.sk

Petr Čermák
IČ: 71862013
DIČ: CZ8602250404

FORMULÁŘ PRO REKLAMACE A VRÁCENÍ PRODUKTŮ

I. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru) podľa § 1829, ods. 1, zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník. Vracať nemožno tovar pri ktorom to zákon vylučuje. Jedná sa najmä o dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu, o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa a tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, o dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, poruší spotrebiteľ ich originálny obal, o dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

1.2. Ak chce spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť, odporúčame zvoliť písomnú formu, napríklad odoslaním listu na adresu predávajúceho v znení: "Chcem odstúpiť od zmluvy zo dňa ....., číslo objednávky .... a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu ( ak požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte číslo účtu). Dátum a podpis ". Tovar zasielaný späť odporúčame spotrebiteľovi najmä dobre zabaliť a poistiť. Tovar nie je možné zaslať na dobierku - takto zaslaný tovar predávajúci neprijíma. Predávajúci vráti spotrebiteľovi vynaložené finančné čiastky okrem skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (dopravné a balné aj keby nebolo účtované) najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

1.3. Od 1.1.2021 Odosielame pri potvrdení objednávky, formulár pre reklamácie a vrátenie produktu, tento formulár stačí vytlačiť, vyplniť a zaslať spoločne s vráteným, či reklamovaným tovarom.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať tovar zaslaný na dobierku.

1.5. Adresa pre vrátenie tovaru: BalonkyPraha.cz, U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8, Česká republika. Tel .: +420 774 008 656, e-mail info@balonkypraha.cz

II. ZÁRUKA

2.1. Záruku na predávaný tovar poskytuje predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ u tovaru nie je priložený záručný list, plní jeho funkciu dodací list alebo predajný doklad. Tovar sa vracia so všetkým doplnkovým príslušenstvom, ktoré bolo súčasťou originálneho balenia. Zákazník spolu s vráteným tovarom poskytne vyjadrenie a dôvod reklamovanie tovaru.

2.2. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, zlým skladovaním alebo škodami spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou s výrobkom.

2.3. Záruka sa nevzťahuje na výrobky s odstránenie pečatí výrobcu, prípadne mechanicky poškodené. Predávajúci má tiež právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľne neoprávnenej manipulácie s tovarom, ktoré je v rozpore so záručným listom.

2.4. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo prevádzky predávajúceho, uverejnené na internetových stránkach balonkypraha.cz.

2.5. Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami av súlade s platným právnym poriadkom, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od charakteru tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2.6. Predávajú si v prípade vrátenia tovaru kupujúcim vymedzuje právo neprijať tovar zaslaný na dobierku.

III. MOŽNOSŤ UPLATNENIA rozpor s kúpnou zmluvou

3.1. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ďakujeme za váš čas venovaný prečítaní týchto podmienok ,

Tím BalonkyPraha.cz